Риски в банковской практике

Риски в банковской практике

Резервн і фонди поряд з і статутним фондом та нерозпод і леним прибутком установи становлять основне джерело капіталу для банку і входять до суми основного капіталу.

Статутний резерв банку виступа є додатковою гарантіє ю для кредиторів та вкладник ів щодо ві дшкодування можливих збитк ів ві д банкі всько ї д і яльност і, а також власник ів прив і лейованих акц і й щодо стаб і льност і доходност і таких ц і нних папер ів. Сл і д окремо зазначити , що резервний фонд за умов нормального, розумного ведення банкі всько ї д і яльност і використовуватися практично не повинен ( тобто його сума ма є бути постійною). Резервний фонд, фактично , потр і бно використовувати ті льки для компенсац ії непередбачених збитк ів і пості йно намагатися зб і льшувати його обсяг . Обов’язков і резерви банку Обов’язков і резерви банку – це кошти комец і йного банку, що збер і гаються в центральному банку ві дпов ідно до нормативів, передбачених чинним законодавством , для забезпечення деяких сво ї х операц і й . При визначенн і суми резервів цього виду вирі шальне значення ма є норма обов’язкових резервів. Обов’язков і резерви можуть обночасно виступати як і нструментом грошово-кредитно ї політики, так і і нструментом п і дтримання лі кв і дност і комерц і йних банків. Сутн і сть ї х як і нструменту грошово-кредитно ї політики проявля є ться в тому, що вони зв’язують залучені кошти банку і дозволяють йому використовувати як ресурси для зд і йснення активних банкі вських операц і й ті льки певну частину сукупних банкі вських ресурсів. Кр ім того, обов’язков і резерви можуть виступати механ і змом п і дтримки лі кв і дност і банкі всько ї установи на міні мально заданому р і вн і і тому вважатися і нструментом банкі вського нагляду . У деяких кра ї нах замі сть норм обов’язкових резервів нав і ть використову є ться лише економ і чний норматив д і яльност і банку п і д назвою митт є ва лі кв і дн і сть . На даному і сторичному етап і в Укра їни норма обов ’ язкового резервування використовується як інструмент впливу на обсяги банківського кредитування та контролю над пропозицією грошей.

Протягом останнього десятир і ччя в і ндустр і ально розвинутих кра ї нах обов’язков і резерви пості йно зменшувалися , а і нод і нав і ть доходили до нуля (див. таблицю 3.2.1.). У деяких кра ї нах грошово-кредитна політика усп і шно проводиться взагал і без обов’язкового резервування ( це насамперед Канада, Англ ія, Нова Зеланд ія). Резерв страхування вкладів фізичних осіб За своєю економічною сутністю резерви страхування вкладів фізичних осіб – це кошти, отримані комерційним банком від фізичних осіб (безстрокові та строкові депозити) і зарезервовані в ліквідній формі для забезпечення мінімізації ризику. Сл і д зазначити , що в св і тов і й практиц і є кі лька варіантів страхування вкладів ф і зичних осіб – це централі зован і та децентрал і зован і схеми страхування . Централі зован і схеми страхування передбачають створення мі жбанк і вського фонду страхування або гарантування депозитів, що формує ться за рахунок внеск ів комерц і йних банків, які ведуть роботу з вкладами ф і зичних осіб.

Вкладникам усі х без вийнятку комерц і йних банків, які являються учасниками фонду в разі пог і ршення становища банку гарантує ться повернення вкладу в межах певного ліміту. При цьому , якщо “ потерпа є” один банк, претенз ії його вкладник ів можуть бути задоволен і за рахунок внеск ів і нших банків ( тобто спрацьову є схема сол і дарного страхування ). Децентрал і зована схема передбача є створення страхового резерву (пулу) безпосередньо на р і вн і самого комерц і йного банку. (і ндив і дуальний принцип страхування ), і у разі недостатност і зарезервованих коштів виника є проблема і з компенсац іє ю решти вкладник ів. Як видно з наведеного , найб і льш продуктивним механ і змом є централі зована схема страхування . Рані ше в Укра їні д іяла практика децентрал і зованого резервування в розм і р і 11% ві д суми залучених вкладів ф і зичних осіб. Але зараз д іє Положення “Про Фонд гарантування вкладів ф і зичних осіб”, яким передбачено використання централі зовано ї схеми формування страхового фонду.

Резерв компенсації втрат від активних операцій На сьогодн і шн і й день комерц і йн і банки створюють резерви майже п і д усі активн і операц ії. І снують два види резервів на ві дшкодування збитк ів ві д активних операц і й – загальний та спеці альний . Загальний резерв створює ться ті льки п і д один вид активних операц і й банку – п і д стандартн і кредити , спеці альн і резерви формуються п і д усі активн і операц ії, за якими банк може достов і рно оц інити суму збитк ів.