Розрахунок вихідного двотактного трансформаторного підсилювача потужності в режимі роботи класу А або В

Розрахунок вихідного двотактного трансформаторного підсилювача потужності в режимі роботи класу А або В

Джерело живлення – джерело керуючої енергії, яка петворються підсилювальним елементом в енергію підсилювальних сигналів.

Найчастіше в якості джерела живлення використовують гальванічні елементи. Підсилювачі класифікують за такими ознаками: За характером підсилювального сигналу: - підсилювачі гармонічних сигналів; - підсилювачі дискретних сигналів. По діапазону підсилювальних частот: - підсилювачі постійного струму; - підсилювачі змінного струму. За видом електричних параметрів підсилювального сигналу: - підсилювачі струму; - підсилювачі напруги; - підсилювачі потужності. По типу підсилювальних елементів: - транзисторні; - ІМС; - електровакуумні. По типу підсилюваних сигналів: - аперіодичні; - резонансні. По призначенню: - телевізійні; - радіомовні; - радіотрансляційні; - вимірювальні. Властивості підсилювачів характеризуються технічними показниками, які регламентуються відповідними стандартними. Число технічних показників визначається пизначенням підсилювача. До основних технічних показників відносяться: вхідні/вихідні праметри; ККД і споживана потужність; коефіцієнт підсилення; амплітудна характеристика і динамічний діапазон; лінійні і нелінійні спотворення; перехідні спотворення; шуми. Підсилювачем потужності називається підсилювач в якому вихідна потужність підсиленого сигналу співрозмірна з потужністю, яка підводиться до колекторного кола підсилювача від джерела живлення. Підсилювальний каскад – це сукупність підсилюваль-них елементів з усіма додатковими елементами, які забезпечують заданий режим роботи.

Принцип підсилення підсилювальним каскадом на біполярних транзисторах полянає в тому, що підсилення напруги, струму або вихідної потужності відбувається за рахунок частини енергії або потужності джерела живлення по постійному струму.

Потужнім каскадом прийнято вважати каскад в якому транзистори віддають в навантаження потужність, близьку до максимально можливої. Основними вимогами, які ставляться до потужних вихідних каскадів, є одержання необхідної потужності в навантаженні і її максимальний коефіцієнт корисної дії при допустимих спотвореннях сигналу.

Вимога максимального ККД має найбільше значення для підсилювачів з живленням від автономних джерел.

Максимальне підсилення – другорядна вимога, оскільки необхідне підсилення може бути одержане в інших каскадах.

Транзистори, які стоять в підсилювачах потужності можуть працювати в режимах класів А, В, АВ. Режим А – це такий режим, при якому робоча точка знаходиться по середині лінійної частини прохідної характеристики. Амплітуда вихідного струму змінюється напротязі повного періоду підсилювального сигналу. Тобто кут відсікання =180 ° Режим В – режим з такою відсічкою, при якій вихідний струм тече практично тільки напротязі півперіода сигналу =90 ° . При цьому робоча точка лежить на початку прохідної характеристики. Режим АВ – проміжний режим, при якому вихідний струм протікає напротязі більш, як одного півперіоду. Кут відсікання лежить в межах 30 ° ° Вибір режиму здійснюється прикладенням відповідної напруги між базою та емітентом. В режимах класів АВ і В можуть працювати тільки двотактні каскади.

Однотактні вихідні каскади застосовуються деколи в підсилювачах з малою вихідною потужністю, оскільки їх ККД не перевищує 40% Трансформаторні двотактні вихідні каскади в основному використовуються в режимі АВ, при якому ККД перевищує 50%. В цьому режимі втрати енергії джерелом живлення досить малі при відсутності сигналу і підвищується з підвищенням рівня сигналу, а рівень нелінійних спотворень більший, ніж при роботі в режимі класу А.

РОЗРАХУНКОВО–ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
І. Вибір типу транзистора : 1) Вихідна (коливальна) потужність сигналу в колекторному колі трансформатора: [ Вт ], де т =0,8 – ККД вихідного трансформатора. 2) Потужність, яка розсіюється на колекторі транзистора: де А =0,45 – ККД колекторного кола транзистора в режимі роботи А (лежить в межах 0,4 0,45). 3) Максимальна потужність яка розсіюється на колекторі транзистора з врахуванням температури навколишнього середовища: де Р kmaxp. – максимально допустима розрахункова потужність транзистора, який вибирається. Т рмах =+85 0 С – максимальна температура колектор-ного переходу для германієвих транзисторів. Т р ном =+20 0 С – номінальна температура, при якій значення потужності, яка розсіюється на колекторі транзистора максимальна. Т дс =+33 0 С – температура довколишнього середовища 4) Розрахункове значення граничної частоти транзистора для схеми з спільним емітером: ] , де М в – визначається у відносних одиницях:М в =М н (дБ)=20 lg М в М в =М н = 5) Вибираємо тип транзистора виходячи з умов: Вибрав транзистор ГТ403А: f h21e =1000 к Гц; P k max =4 Вт (з тепловідводом). Так, як умова P k maxр P k max виконується тільки при наявності тепловідводу, то проводжу розрахунок поверхні охолодження радіатора: 2 ] , де R TT =15 0 С/Вт — величина теплового опору колекторного переходу. 6) Тип вибраного транзистора та параметри вибраного транзистора: P k max =4 Вт (з тепловідводом); f h21e =1000 кГц; U ke max =30 В; h 21e =20 60; I k max =1,25 А; R TT =15 0 С/Вт ІІ. Розрахунок режиму роботи транзистора по постійному струму: 1) Напруга на колекторі транзистора в режимі спокою: U ke0 =(0.3 0.5)U ke max = 0,3 20 = 6 [B] 2) Напруга джерела живлення: E k =2.25U ke0 = 2.25 6 = 13.5 [B] 3) Величина колекторного струму в режимі спокою: [A] 4) Побудова ЛН_ на вихідних статичних характеристиках транзистора і визначчення координати робочої точки : {I k0 ; U ke0 ; І б 0 }( див. графічну частину РИС.1): U ke0 =6 B; I k0 =0.46 A; I б 0 23 mA. 5) Величинаемітрного струму в режимі спокою: I e0 =I k0 +I б 0 =0.46+23=23 10 -3 +0.46=0.483 [A] 0.5 [A] ІІІ. Розрахунок режиму роботи транзистора по змінному струму: 1) О пір колекторного навантаження по змінному струму для одного плеча схеми : м ] 2) Спад напруги на R к ~ : U Rk~ =Ik0 R к ~ = 0.46 14.4 = 6.6 [B] 3) Напруга між колектором і емітером транзистора: U ke~ =U k0 +U Rk~ = 6+6.6 = 12.6 [B] 4) На РИС.1 наносимо точки {0, U ke~ } та {I k0 , U ke0 }. 5) За графіком на РИС.1 визначаємо м інімальне і максимальне значення вихідного струму та напруги транзистора : I k min = 2.0 mA; I k max =0.88 A; U ke max =12.6 B; U k min =2.0 B IV. Визначення потужності сигналу, яка віддається транзисторами у вибраному режимі їх роботи: 1) П отужність, яку віддає транзистор у вибраному режимі роботи: P k~ =0.125 (I k max - I k min ) 2 R k~ = =0.125 (0.88-2) 2 14.4 = 2,26 [B т] 2) П еревір ка виконання умови: P k~ P ~ . 2.26>1.25 [ Вт ] ( умова виконується) V. Визначення коефіцієнта підсилення плеча каскаду по напрузі і потужності: 1) На вхідній динамічній характеристиці транзистора відкладаємо відповідні координати робочої точки і граничних точок (див графічну частину РИС.2): {I б 0 ;U б e0 }, {I б max ;U б e max }, {I б min ;U б e min } I б 0 = 23 mA; U б e0 = 0.47 B; I б max = 64 mA; U б e max = 0.68 B; I б min = 2 mA; U б e min = 0.17 B. 2) Ам плітудні значення вхідного струму та напруги: 3) В хідний опір транзистора по змінному струму: 4) П отужність на вході підсилювача: 5) К оефіцієнт підсилення по напрузі: K UдБ = 20lg K U =26,19 [дБ] 6) Коефіцієнт підсилення по потужності: K P дБ =10lgK P =27,49 [дБ] VI. Розрахунок коефіцієнта нелінійних спотворень сигналу: 1) Ф ормуємо наскрізну динамічну ВАХ підсилювального елемента за сім'єю вхідних і вихідних статичних характеристик і навантажувальної прямої змінного струму каскаду І к = f(E i ) : для цього визначаємо значення U ke для трьох точок (А, Р, В) по вхідних і вихідних статичних характеристиках транзистора (див. графічну частину РИС.3). 2) Д ані заносимо в табл ицю і будуємо наскрізну динамічну ВАХ транзистора по табличним даним.
т. А т. Р т. В
U ke , B 2,8 6 9
I k , A 0,66 0,46 0,26
I б , mA 48 23 8
U б e , B 0,6 0,47 0,36
E, B 24,6 11,97 4,36
3) В иділяємо на наскрізній характеристиці (РИС.3) п'ять ординат - значень колекторного струму у характерних точках: I k min =0.26 A; I k сер =0.46 A; I k max =0.66 A; I k1 =0.36 A; I k2 =0.56 A. 4) А мплітудні значення 2, 3, 4 гармонік колекторного струму: I km1 = [(I k max -I k min )+(I k2 -I k1 )]= I km2 = [(I k max +I k min )-2I k c ер ]= I km3 = [(I k max -I k min )-2 (I k2 -I k1 )] = -2*(0.56-0.36)]=0 A I km4 = [(I k max +I k min )-4 (I k2 +I k1 )+6 I k c ер ] = -4 0.92+6 0.46]=0 A 5) П еревіряємо правильність розрахунків амплітудних значень гармонік колекторного струму^ I k max = I km1 +I km2 +I km3 +I km4 +I k c ер , де I k c ер = [ I k max +I k min +2I k2 +2I k1 ]= I k max =0.46+0.2=0.66 (Умова виконується). 6) О бчислюємо значення К Г р % : К Г р % 7) П еревіряємо виконання умови: К Гр% К Г % . 0 ( умова виконується). VII. Розрахунок елементів схеми підсилювача: Елементи ланки емітерної т ер мо стабілізації транзистора : 1) З начення резистора R e : R e = 2) З начення резисторів R e1 R e2 звичайно приймають рівним 1 Ом: R e0 = R e1 =R e2 =1 [ Oм ] 3) В иб и р аємо стандартн е значен ня опорів R е1ст =R5 1 ст = 1 Ом; R е2с т =R5 2 ст = 1 Ом; R е0ст =R5 ст = 3,6 Ом.

Елементи розв'язуючого фільтра R ф і С ф : 1) З начення резистора R ф : U R ф =(0.1 0.3)E k U R ф =0.2 E k =0.2 13.5=2.7 [B] I П =(3 10)І б0 I П =7 І б0 =7,23 10 -3 161 mA 2) В ибір стандартн ого значення R ф ст =R6 ст =9.1 Ом 3) Є мність розв'язуючого фільтру С ф С ф [ Ф ] 4) В иб і р стандартного значення С Ф ст =СЗ с т : С Ф ст =СЗ с т =3 10 -3 [ Ф ] 5) Виб і р р обоч ої напруг и на С Ф =СЗ . Вибирається з умови: U C фр 1.5 (E k -U R ф ) U C фр 1.5 (13.5-2.7)=16.2 [B] Елементи подільника напруги: 1) З начення резисторів R2=R4, R1=RЗ , при умові, що R2=R4 (3 5)R вх VT : R2=R4 = [ Ом ] R1=RЗ= [ Ом ] 2) В иб і р стандартн ого значення опорів: R1 ст = RЗ с т =16 Ом R 2 ст = R 4 ст =51 Ом Потужність, яка розсіюється на резисторах: P Re0 =2 eocm =2 (0.5) 2 3.6 1 [B т] P R ф =2 (I П +I б0 ) 2 R фcm =2 ((161+23) 10 -3 ) 2 9,1=0,62 [ Вт] P R e = P R e1 =(I П +I б0 ) 2 R e1cm =(0.5) 2 1=0.25 [ Вт] P R 1 = P R 3 =(I П +I б0 ) 2 R1 cm =(184 10 -3 ) 2 16=0.54 [ Вт] P R 2 = P R 4 =(I П ) 2 R2 cm =(161 10 -3 ) 2 51=0.98 [ Вт] Виб і р тип у резисторів: (Див. специфікацію) Роздільні конденсатори : 1) З начення ємностей роздільних конденсаторів С1 і С2: С1 і С2= [ Ф ] 2) В иб и р аємо стандартн е значення конденсаторів С1 с т , С2 с т : С1 с т = С2 с т =4,3 [ мкФ] 3) Р обоча напруга на роздільних конденсатора х С1 і С2 : U C1p,C2p 1.5 E k U C1p,C2p =1.5 13.5=20.25 [В] Виб и р аємо тип конденсаторів : (Див. специфікацію) VIII Розрахунок вихідного трансформатора: 1) К оефіцієнт трансформації. n= 2) О пір первинної і вторинної обмоток трансформатора . r 1 = ] r 2 = ] C=0.5 – коефіцієнт, який врахохвує наявність в первинній обмотці трансформатора постійної складової струму і лежить в межах (0,2 0,7) 3) І ндуктивніст ь первинної обмотки трансформатора. L 1 = Гн ]

СПЕЦИФІКАЦІЯ
Поз. познач. Назва К-ть Приміт-ки
Резистори
R5 1 , R5 2 C2-27-0.25-1 Ом ± 0.5% 2
R2, R4 C2-23-1.0-51 Ом ± 2% 2
R1, R3 C2-23-1.0-16 Ом ± 2% 2
R6 C2-23-1.0-9.1 Ом ± 2% 1
Конденсатори
С1, С2 K71-3-160 B-4.3 мкФ ± 1% 2
С3 K71-3-160 B-3 мкФ ± 1% 1
Транзистори
VT1, VT2 ГТ403А 2
ГРАФІЧНА ЧАСТИНА
Типова схема двотактного трансформаторного підсилювача та транзисторах включених по схемі з спільним емітером
аНАЛІЗ І ВИСНОВКИ
В даній курсовій роботі я спроектував вихідний двотактний трансформаторний підсилювач потужності в режимі роботи класу А. Так як в даній роботі мені було потрібно одержати максимальний коефіцієнт підсилення по потужності при коефіцієнті гармонік 4%, я вибрав схему включення транзисторів зі спільним емітером. Як відомо саме таке включення дає найбільший коефіцієнт підсилення при, великому коефіцієнті гармонік. Для підсилювача було вибрано транзистори типу ГТ403А структури n-p-n, тому для відкриття транзисторів на їх бази потрібно подавати додатні пів хвилі відносно “землі ”. Так як вибраний транзистор задов і льняє потрібній потужності лише за умови присутності радіатора, було проведено розрахунок його площі охолодження. За напругу живлення було прийнято не стандартну напругу 13,5 В, тому потрібн ий розрахунок фільтра.

Максимальні значення колекторного і базового струмів не перевищують заданих для даного транзистора в довіднику.

Розрахував, що попередній каскад повинен бути інверсний і забеспечувати вихідну напругу 0,26 В і потужність 4,03 mВт . При цьому вихідна потужність буде рівна заданій, а коефіцієнт підсилення по потужності буде складати 27,49 д Б . Розрахунковий коефіцієнт гармонік рівний 0, що не перевищує заданого. Тому каскад вносить допустимі нелінійні спотворення і не потребує введення від’ємного зворотного зв’язку. Також були розраховані елементи емітерної термостабілізації, елементи подільників напруги зміщення робочої точки фіксованою напругою бази, роздільні конденсатори, що служать для затримання постійної складової попереднього каскаду і частковий розрахунок електричних параметрів вихідного трансформатора.

Список використаної літератури 1) Цыкина Г.В. Проэктирование транзисторних усилителей низкой частоты «Связь», 1978. 2) Гершунский Б.С. Справочник по расчету електрон-ных схем «Вища школа», 1983. 3) Транзисторы широкого использования.

Справочник Под ред.

Перельмана. 1981. 4) Полупроводниковые приборы: Транзисторы.

Справочник. Под ред.

Горюнова Н.Н. 5) Р.М. Терещук, К.М. Терещук, С.А. Седов «Полупроводниковые приемно-усилительные устройства» Справочник кадиолюбителя. К.-«Наукова думка», 1987. 6) . П ід ред.

Горюнова Н.Н. «Справочник по полупро-водниковым диодам, транзисторам и интегральным схемам» «Энегния» – Москва – 1976. 7) П ід ред.