Склад i класифiкацiя об'єктiв бухгалтерського облiку в комерцiйному банку

Склад i класифiкацiя об'єктiв бухгалтерського облiку в комерцiйному банку

Ресурси поділяються на два види: - власні ресурси; - залучені ресурси. Власні ресурси належать банкові, точніше його суб ’ єктам - власникам майна банку (засновникам, пайовикам) і складаються з наступних складових: статутний фонд (капітал) – сума вкладень, зроблених акціонерами чи сума пайових внесків засновників, що визначається в момент утворення (реєстрації) банку, записана в його статуті й фактично внесена ними.

Статуний капітал (його розмір) може змінюватися в результаті збільшення сум засновницьких внесків, випуску додаткових акцій, прийняття нових пайовиків або їхнього виходу при обов ’ язковій переєстрації фонду.

Внески у статутний фонд банку дозволяється робити не тільки грошовими коштами, а й основними засобами; прибуток – перевищення сум доходів над видавтками. В банківському бухобліку розрізняють балансовий і чистий прибуток. Банківський прибуток підлягає оподаткуванню.

Чистий прибуток залишається в розпорядженні банку і утворюється як різниця між сумою балансового пибутку й сумо.

Податку з прибутку; резервний фонд – кошти, що утворюються в результаті рентабельної роботи банку, адже він формується за рахунок прибутку. Цей фонд використовується для покриттЯ збитків, видатків, платежів, непередбачених і не врахованих у кошторису видатків банку.

Резервний фонд використовують також на сплату дивідедів по привілейованих акціях, по яких встановлено обов ’ язковий фіксований дохід (в разі відсутності в банку прибутку для цих сплат). спеціальні фонди – сум відшкодованих витрат на заздалегідь придбані основні засоби і МШП, включені в видатки банку в вигляді зносу (амортизації) по основних засобах і МШП, або суми додаткового капіталу, утвореного в результаті переоцінки основних засобів та інших причин (різниця від продажу власних акцій за ціною вище номіналу); фонди економічного стмулювання (ФЕС) – кошти, що утворюються на розвиток виробничо-технічного потенціалу банку й на створення бази соціального захисту колективу – співробітників банку.

Фактично вони складаються з фонду накопичення й фонду споживання.

Залучені ресурси надходять до банку з боку, До них належать: - грошові кошти, що зберігаються на розрахункових і поточних рахунках клієнтів; - грошові кошти, здані на депозитні рахунки юридичними й фізичними особами; - одержані міжбанківські кредити; - зобов ’ язання банку по сумах нарахованих, но несплачених, заборгованість бюджетові (податки та інші платежі). Заборгованість органам соціального страхування і забезпечення (відрахування до Пенсійного фонду), заборгованість по заробітній платі спрівробітникам, борг постачальникам послуг та матеріалів тощо. Всі види ресурсів банку становлять його пасив.

Третьою групою об ’ єктів бухобліку в банку є його функціональні обов ’ язки. Вони є основною діяльністю банку, яка зводиться до виконання передбачених ліцензією НБУ прав на ведення розрахункових, касових, кредитних та ін. операцій. Здійснення банком своїх функціональних обов ’ язків вимагає з боку банку витрат (видатків) з утримання будов, обладнання, з їх ремонту, утриманню охорони, персоналу, витрат на рекламу, відрядні видатки тощо. Всі ці видатки є об ’ єктами бухобліку. Також необхідні постійний облік і контроль доходів, одержаних банком в вигляді платежів клІєнтів та інших позичальників за надані ним послуги й виконані для них роботи.

Видатки входять до складу активу балансу, доходи – до пасиву.